Publications 论文

5 Selected publications

5. Bai, Jie#; Daaoub, Abdalghani#; Sangtarash, Sara#; Li, Xiaohui#; Tang, Yongxiang; Zou, Qi; Sadeghi, Hatef; Liu, Shuai; Huang, Xiaojuan; Tan, Zhibing; Liu, Junyang; Yang, Yang; Shi, Jia; Mészáros, Gábor; Chen, Wenbo*; Lambert, Colin*; Hong, Wenjing*; Anti-resonance features of destructive quantum interference in single-molecule thiophene junctions achieved by electrochemical gating, Nature Materials, 2019, 18, 364-369

文章链接:Link

媒体报道:国家自然科学基金委

4. Li, Jing#; Hou, Songjun#; Yao, Yang-Rong#; Zhang, Chengyang#; Wu, Qingqing; Wang, Hai-Chuan; Zhang, Hewei; Liu, Xinyuan; Tang, Chun; Wei, Mengxi; Xu, Wei; Wang, Yaping; Zheng, Jueting; Pan, Zhichao; Kang, Lixing; Liu, Junyang; Shi, Jia;  Yang, Yang; Lambert, Colin J.*; Xie, Su-Yuan*; Hong, Wenjing*, Room-temperature logic-in-memory operations in single-metallofullerene devices. Nature Materials, 2022, 21, 917-923

文章链接Link

NEWS & VIEWS:  Link

3. Feng, Anni#; Zhou, Yu#; Mohammed, A.Y. Al-Shebami; Chen, Lichuan; Pan, Zhichao; Xu, Wei; Zhao, Shiqiang; Zeng, Biaofeng; Xiao, Zongyuan; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, σ-σ stacked supramolecular junctions. Nature Chemistry, 2022, DOI: 10.1038/s41557-022-01003-1

文章链接Link

媒体报道:国家自然科学基金委

2. Tan, Zhibing#; Zhang, Dan#; Tian, Han-Rui#; Wu, Qingqing#; Hou, Songjun; Pi, Jiuchan; Sadeghi, Hatef; Tang, Zheng; Yang, Yang; Liu, Junyang; Tan, Yuan-Zhi; Chen, Zhao-Bin; Shi, Jia; Xiao, Zongyuan*; Lambert, Colin*; Xie, Su-Yuan*; Hong, Wenjing*; Atomically defined angstrom-scale all-carbon junctions, Nature Communications, 2019, 10, 1748

文章链接Link

媒体报道:国家自然科学基金委, 科技日报(Digital Paper)

1. Huang, Xiaoyan#; Tang, Chun#; Li, Jieqiong#; Chen, Li-Chuan#; Zheng, Jueting; Zhang, Pei; Le, Jiabo; Li, Ruihao; Li, Xiaohui; Liu, Junyang*; Yang, Yang; Shi, Jia; Chen, Zhaobin; Bai, Mindong; Zhang, Hao-Li; Xia, Haiping; Cheng, Jun*; Tian, Zhong-Qun; Hong, Wenjing*; Electric-field-induced selective catalysis of single-molecule reaction, Science Advances, 2019, 5, eaaw3072

文章链接Link

媒体报道: CHEMISTRYWORLD, 科技日报(Digital Paper)


All publications

2022

130. Li, Jing#; Hou, Songjun#; Yao, Yang-Rong#; Zhang, Chengyang#; Wu, Qingqing; Wang, Hai-Chuan; Zhang, Hewei; Liu, Xinyuan; Tang, Chun; Wei, Mengxi; Xu, Wei; Wang, Yaping; Zheng, Jueting; Pan, Zhichao; Kang, Lixing; Liu, Junyang; Shi, Jia;  Yang, Yang; Lambert, Colin J.*; Xie, Su-Yuan*; Hong, Wenjing*, Room-temperature logic-in-memory operations in single-metallofullerene devices. Nature Materials, 2022, 21, 917-923

文章链接:Link

NEWS & VIEWS:  Link


Fig. 1129. Feng, Anni#; Zhou, Yu#; Mohammed, A.Y. Al-Shebami; Chen, Lichuan; Pan, Zhichao; Xu, Wei; Zhao, Shiqiang; Zeng, Biaofeng; Xiao, Zongyuan; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, σ-σ stacked supramolecular junctions. Nature Chemistry, 2022, DOI: 10.1038/s41557-022-01003-1

文章链接Link

媒体报道:国家自然科学基金委


128. Li, Peihui; Hou, Songjun; Alharbi, Bader, Wu, Qingqing; Chen, Yijian; Zhou, Li; Gao, Tengyang; Li, Ruihao; Yang, Lan; Chang, Xinyue; Dong, Gang; Liu, Xunshan; Decurtins, Silvio; Liu, Shi-Xia*; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Jia, Chuancheng*; Guo, Xuefeng*, Quantum Interference-Controlled Conductance Enhancement in Stacked Graphene-like Dimers. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 15689–15697

文章链接:Link127. Feng, Anni; Hou, Songjun; Yan, Juanzhu; Wu, Qingqing; Tang, Yongxiang; Yang, Yang; Shi, Jia; Xiao, Zong-Yuan; Lambert, Colin J*; Zheng, Nanfeng*; Hong, Wenjing*. Conductance Growth of Single-Cluster Junctions with Increasing Sizes. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 15680–15688

文章链接:Link
126. Zou, Qi; Chen, Xuanying; Zhou, Yu; Jin, Xin; Zhang, Zhiyun*; Qiu, Jin; Wang, Rui; Hong, Wenjing*; Su, Jianhua; Qu, Da-Hui; Tian, He, Photoconductance from bent-to-planar photocycle between ground and excited states in single-molecule junctions. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 10042–10052

文章链接:Link
125.Zheng, Yan#; Duan, Ping#; Zhou, Yu#; Li, Chuan#; Zhou, Dahai; Wang, Yaping; Chen, Li-Chuan; Zhu, Zhiyu; Li, Xiaohui; Bai, Jie; Qu, Kai; Gao, Tengyang; Shi, Jia; Liu, Junyang*; Zhang, Qian-Chong*; Chen, Zhong-Ning*; Hong, Wenjing*. Fano Resonance in Single-Molecule Junctions.Angewandte Chemie-International Edition, 2022, 67, e202210097

文章链接:Link
124. Li, Ruihao#; Zhou, Yu#; Ge, Wenhui; Zheng, Jueting; Zhu, Yixuan; Bai, Jie; Li, Xiaohui; Lin, Luchun; Duan, Huicong; Shi, Jia; Yang, Yang; Liu, Junyang; Liu, Zitong*; Hong, Wenjing*, Strain of supramolecular interactions in single-stacking junctions. Angewandte Chemie-International Edition, 2022, 67, e202200191

文章链接:Link123. Zhang, Hua#; Xu, Wei#; Song, Kai#; Lu, Taige; Zhang, Guanxin; Zang, Yaping; Hong, Wenjing*; Zhang, Deqing*, Dual modulation of single molecule conductance via tuning side chains and electric field with conjugated molecules entailing intramolecular OS interactions. Advance Science, 2022, 9, 2105667

文章链接:Link
122. Zeng, Biao-feng#; Wei, Jun-ying#; Zhang, Xia-guang#; Liang, Qing-man; Hu, Shu; Wang, Gan; Lei, Zhi-chao; Zhao, Shi-qiang; Zhang, He-wei; Shi, Jia; Hong, Wenjing; Tian, Zhong-qun; Yang, Yang*, In situ lattice tuning of quasi-single-crystal surfaces for continuous electrochemical modulation. Chemical Science, 2022, 13, 7765-7772

文章链接:Link

121. Wei, Caiyun; Ye, Jingyao; Su, Yuming; Zheng, Jueting; Xiao, Siqiang; Chen, Jiawei; Yuan, Saisai; Zhang, Chengyang; Bai, Jie; Xu, Han; Shi, Jia; Huang, Jiale*; Hong ,Wenjing*, Halide Anchors for Single-Cluster Electronics. CCS Chemistry, DOI: 10.31635/ccschem.022.202202180

文章链接:Link
120. Zeng, BiaoFeng; Wang, Gan; Qian, QiaoZan; Chen, ZhiXin; Zhang, XiaGuang; Lu, ZhiXing; Zhao, ShiQiang; Feng, An-Ni; Shi, Jia; Yang, Yang*;Hong, Wenjing, Selective Fabrication of Single-Molecule Junctions by Interface Engineering. Small, 2020, 16, 2004720

文章链接:Link

119. Ye, Jingyao; Al-Jobory, Alaa; Zhang, Qian-Chong; Cao, Wenqiang; Alshehab, Abdullah; Qu, Kai; Alotaibi, Turki; Chen, Hang; Liu, Junyang; K. Ismael, Ali; Chen, Zhong-Ning; Colin J. Lambert; Hong, Wenjing*, Highly insulating alkane rings with destructive σ-interference. Science China Chemistry, 2022, 65, 1822–1828

文章链接:Link118. Zhao, Yi; Liu, Wenqing; Zhao, Jiaoyang; Wang, Yasi; Zheng, Jueting; Liu, Junyang; Hong, Wenjing; Tian, Zhong-Qun, The fabrication, characterization and functionalization in molecular electronics. International Journal of Extreme Manufacturing, 2022, 

4, 022003

文章链接:Link
117. Yu, Peikai; Chen, Lichuan; Zhang, Yanxi; Zhao, Shiqiang; Chen, Zhixin; Hu, Yong*; Liu, Junyang; Yang, Yang; Shi, Jia; Yao, Zhiyi; Hong, Wenjing *, Single-Molecule Tunneling Sensors for Nitrobenzene Explosives. Analytical Chemistry, 2022, 94, 12042–12050

文章链接:Link


Abstract Image116. Zhao, Shiqiang#; Deng, Ze-Ying#; Albalawi, Shadiah#; Wu, Qingqing#; Chen, Lijue; Zhang, Hewei; Zhao, Xin-Jing; Hou, Hao; Hou, Songjun; Dong, Gang; Yang, Yang; Shi, Jia; Lambert, Colin J.; Tan, Yuan-Zhi*; Hong, Wenjing*, Charge transport through single-molecule bilayer-graphene junctions with atomic thickness. Chemical Science, 2022, 13, 5854-5859

文章链接:Link

115. Li, Yunpeng; Zhao, Chengxi; Wang, Rui; Tang, Ajun; Hong, Wenjing; Qu, Dahui; Tian, He*; Li, Hongxiang*, In situ monitoring of transmetallation in electric potential-promoted oxidative coupling in a single-molecule junction. CCS Chemistry, DOI: 10.31635/ccschem.022.202101757

文章链接:Link

114. Xu, Wei; Li, Ruihao; Wang, Chenhao; Zhong, Jiahe; Liu, Junyang*; Hong, Wenjing*, Investigation of electronic excited states in single-molecule junctions. Nano Research, 2022, 15, 5726–5745

文章链接:Link

113. Wang, Jinxin#; Wei, Chang#; Li, Shumu; Hao, Qi; Shi, Jie; Liu, Jianan; Li, Lin; Chen, Yuannan; Wang, Yanfang; Li, Yongfang; Shen, Lingyun; Zhang, Xinbo; Hong, Wenjing*; Li, Mao*, Monolayer nanoarchitecture of crystalline metallopolymers by electrochemical iterative growth.Cell Reports Physical Science, 2022, 3, 100852

文章链接:Link

112. Duan, Ping#; Wang, Yaping#; Chen, Lichuan#; Qu, Kai#; Liu, Junyang*; Zhang, Qian-Chong*; Chen, Zhongning*; Hong, Wenjing*. Transport Modulation through Electronegativity Gating in Multiple Nitrogenous Circuits. Small, 2022, 18, 2200361

文章链接:Link

111. Pan, Zhichao#; Chen, Lichuan#; Tang, Chun; Hu, Yong; Yuan, Saisai; Gao, Tengyang; Shi, Jie; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, The evolution of charge transport mechanism in single-molecule break junction revealed by the flicker noise analysis, Small, 2022, 18, 2107220

文章链接Link

110.Yuan, Saisai#; Qian, Qiaozan#; Zhou, Yu; Zhao, Shiqiang; Lin, Luchun; Duan, Ping; Xu, Xinghai; Shi, Jia; Xu, Wei; Feng, Anni; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, Tracking confined reaction based on host-guest interaction using single-molecule conductance measurement, Small, 2022, 18, 2104554

文章链接:Link

109. Zhou, An'an; Bai, Jie*; Hong, Wenjing; Bai, Hua*, Electrochemically reduced graphene oxide: Preparation, composites, and applications, Carbon, 191, 301-332

文章链接:Link

108. Chen, Hang; Chen, Yaorong; Zhang, Hewei; Cao, Wengqiang; Fang, Chao; Zhou, Yu; Xiao, Zongyuan; Shi, Jia; Chen, Wenbo*; Liu, Junyang*; Hong, Wenjing*, Quantum interference enhanced thermopower in single-molecule thiophene junctions, Chinese Chemical Letter, 2022, 33, 523-526

文章链接:Link

107. Jiang, Wenlin#; Tan, Zhibing#; Almughathawi, Renad.#; Wu, Qingqing#; Liu, Zitong*; Liu, Junyang; Hou, Songjun; Zhang, Guanxin; Lambert, Colin J.*; Hong, Wenjing*; Zhang, Deqing*, Single-Molecule Charge-Transport Modulation Induced by Steric Effects of Side Alkyl Chains, ChemPhysChem, 2022, 2573-2578

文章链接:Link

106. Peng, Peizhen#; Bai, Jie#; Li, Jiangao; Huang, Jintao; Wu, Wenting; Hong, Wenjing*; Gao, Xike*, Design, synthesis and single-molecular conductivity of isomeric naphthalene diimides. SCIENTIA SINICA Chimica, 2022, 52, 339-346

文章链接:Link


2021

105. Tang, Chun#; Huang, Longfeng#; Sangtarash, Sara#; Noori, Mohanmed; Sadeghi, Hatef.*;  Xia, Haiping.*; Hong, Wenjing*, Reversible switching between destructive and constructive quantum interference using atomically precise chemical gating of single-molecule junctions, Journal of the American Chemical Society, 2021, 143, 9385-9392

文章链接:Link

104. Chen, Hongliang#; Jiang, Feng#; Hu, Chen#; Jiao, Yang; Chen, Su; Qiu, Yunyan; Zhou, Ping; Zhang, Long; Cai, Kang; Song, Bo; Chen, Xiaoyang; Zhao, Xingang; Wasielewski, M. R.; Guo, Hong*; Hong, Wenjing*; Stoddart, J. Fraser.*, Electron-catalyzed dehydrogenation in a single-molecule junction, Journal of the American Chemical Society, 2021, 143, 8476-8487

文章链接:Link

Highlighted by Nature Catalysis

103. Hu, Yong#; Li, Jing#; Zhou, Yu#; Shi, Jie#; Li, Guopeng; Song, Hang; Yang, Yang; Shi, Jia; Hong, Wenjing*, Single dynamic covalent bond tailored responsive molecular junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 20872-20878

文章链接:Link

102. Li, Jinshi; Shen, Pingchuan; Zhen, Shijie; Tang, Chun; Ye, Yiling; Zhou, Dahai; Hong, Wenjing*; Zhao, Zujin*; Tang, Ben Zhong, Mechanical single-molecule potentiometers with large switching factors from ortho-pentaphenylene foldamers, Nature Communications, 2021, 12, 167.

文章链接:Link

101. Tan, Zhibing; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*, Visualization of the intermediates in organic catalytic reaction by single-molecule electrical spectroscopy, Chem, 2021, 7, 2270–2276. (Perspective)

文章链接:Link

100. Chen, Hongliang#; Hou, Songjun#; Wu, Qingqing; Jiang, Feng; Zhou, Ping; Zhang, Long; Jiao, Yang; Song, Bo; Guo, Qing-Hui; Chen, Xiaoyang; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Stoddart, J. Fraser*, Promotion and suppression of single-molecule conductance by quantum interference in macrocyclic circuits, Matter, 2021, 4, 3662-3676

文章链接:Link

99. Bai, Jie; Li, Xiaohui; Zhu, Zhiyu; Zheng, Yan; Hong, Wenjing*, Single-molecule electrochemical transistors, Advanced Materials, 2021, 33, 2005883

文章链接:Link

98. Deng, Dingrong#; Yuan, Ruming#; Yu, Peikai#; Xue, Fei.; Fan, Xiaoxiang; Lei, Jie; Zhang, Jieling; Lin, Xiaodong; Wu, Qihui; Fan, Jingmin; Chang, Jengkuei.; Hong, Wenjing*; Zheng, Mingsen*; Dong, QuanFeng*, An enhanced electrode via coupling with a conducting molecule to extend interfacial reactions, Advanced Energy Materials, 2021, 11, 2101156

文章链接:Link

97. Qu, Kai#; Duan, Ping#; Wang, Jin-Yun#; Zhang, Bochao; Zhang, Qian-Chong*; Hong, Wenjing*; Chen, Zhixin*, Capturing the rotation of one molecular crank by single-molecule conductance, Nano Letters, 2021, 21, 9729-9735

文章链接:Link

96.  Ye, Yiling#; Tang, Chun#; Zhang, Chengyang; Dong, Gang; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*, Guiding students to understand the nanoscale charge transport by the mechanically controllable break junction technique, Journal of Chemical Education,2021, 98, 2430-2439

文章链接:Link

95. Li, Jing#; Wu, Qingqing#; Xu, Wei#; Wang, Haichuang#; Zhang, Hewei; Chen, Yaorong; Tang, Yongxiang; Hou, Songjun.; Lambert, ColinJ; Hong, Wenjing*, Room-temperature single-molecule conductance switch via confined coordination-induced spin-state manipulation, CCS Chemistry, 2021, 3, 1744-1752

文章链接:Link

94. Tan, Zhibing#; Jiang, Wenlin#; Tang, Chun#; Chen, Li-Chuan; Chen, Liangliang; Liu, Junyang; Liu, Zitong*; Zhang, Hao-Li*; Zhang, Deqing*; Hong, Wenjing*, The control of the intramolecular coupling between through-bond and through-space in single-molecule junctions, CCS Chemistry, 2021, 3, 929-937

文章链接:Link

93. Huang, Longfeng#; Zhou, Yu#; Chen, Yaorong; Ye, Jingyao; Liu, Junyang; Xiao, Zongyuan; Tang, Chun*; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing*, Sub-nanometer supramolecular rectifier based on the symmetric building block with destructive σ-interference, Science China Chemistry, 2021, 64, 1426-1433

文章链接:Link

92. Duan, Ping#; Qu, Kai#; Wang, Jin-Yun#; Zeng, Biaofeng; Tang, Chun; Su, Hai-Feng; Zhang, Qian-Chong*; Hong, Wenjing*; Chen, Zhong-Ning*, Effective suppression of conductance in multichannel molecular wires, Cell Reports Physical Science, 2021, 2, 100342.

文章链接:Link

91. Chen, Zhixin; Chen, Lijue; Li, Guopeng; Chen, Yaorong; Tang, Chun; Zhang, Longyi; Liu, Jiangpeng; Chen, Lina; Yang, Yang; Shi, Jia; Liu, Junyang; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing*, Control of quantum interference in single-molecule junctions via Jahn-Teller distortion, Cell Reports Physical Science, 2021, 2, 100329.

文章链接:Link

90. Zhao, Shiqiang; Chen, Hang; Qian, Qiaozan; Zhang, Hewei.; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, Non-covalent interaction-based molecular electronics with graphene electrodes, Nano Research, DOI: 10.1007/s12274-021-3687-2

文章链接:Link

89. Lu, Zhixing; Zheng, Jueting; Shi, Jia; Zeng, Biao-Feng; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-Qun*, Application of micro/nano-fabrication techniques to on-chip molecular electronics, Small Methods, 2021, 5, 2001034

文章链接:Link

88.  Yuan, Saisai; Gao, Tengyang; Cao, Wenqiang; Pan, Zhichao; Liu, Junyang*; Shi, Jia*; Hong, Wenjing*, The characterization of electronic noise in the charge transport through single-molecule junctions, Small Methods, 2021, 5, 2001064

文章链接:Link

87.  Almughathawi, Renad; Hou, Songjun; Wu, Qingqing*; Liu, Zitong; Hong, Wenjing; Lambert, Colin J.*, Conformation and quantum-interference-enhanced thermoelectric properties of diphenyl diketopyrrolopyrrole derivatives, ACS Sensors, 2021, 6, 470-476

文章链接:Link

86.  Hu, Yong; Zhuang, Xiaoyan; Lin, Luchun; Liu, Junyang; Yao, Zhiyi*; Xiao, Zongyuan; Shi, Jia; Fang, Baishan; Hong, Wenjing*, Determination of Ag[I] and NADH using single-molecule conductance ratiometric probes, ACS Sensors, 2021, 6, 461-469.

文章链接:Link

85. Yuan, Saisai#; Xu, Xiaohui#; Daaoub, Abdalghani; Fang, Chao; Cao, Wengqiang; Chen, Hang; Sangtarash, Sara; Zhang, Jiangwei*; Sadeghi, Hatef*; Hong, Wenjing*, Single-atom control of electrical conductance and thermopower through single-cluster junctions, Nanoscale, 2021, 13,12594-12601

文章链接:Link

84. Zhou, Ping; Zheng, Jueting; Han, Tianyang; Chen, Lijue; Cao, Wenqiang; Zhu, Yixuan; Zhou, Dahai; Li, Ruihao; Tian, Yingyu; Liu, Zitong; Liu Junyang*; Hong, Wenjing*, Electrostatic gating of single-molecule junctions based on the STM-BJ technique, Nanoscale, 2021, 13, 7600-7605.

文章链接:Link

83. O'Driscoll, J. Luke; Sangtarash, Sara; Xu, Wei; Li, G.; Daaoub, Abdalghani; Hong, Wenjing*; Sadeghi, Hatef*; Bryce, R. Martin*, Heteroatom effects on quantum interference in molecular junctions: modulating antiresonances by molecular design, The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 17385-17391

文章链接:Link

82. Gao, Tengyang; Pan, Zhichao; Cai Zhuanyun; Zheng Jueting; Tang Chun; Yuan, Saisai; Zhao Shiqiang; Bai, Hhua; Yang, Yang; Shi, Jia; Xiao, Zongyuan.*; Liu, Junyang*; Hong, Wenjing*, Electric field-induced switching among multiple conductance pathways in single-molecule junctions, Chemical Communications, 2021, 57, 7160-7163

文章链接:Link

81. Chen, Yaorong#; Wang, Hua-Chun#; Tang, Yongxiang#; Zhou, Yu; Huang, Longfeng; Cao, Jian; Tang, Chun; Zhang, Manxi; Shi, Jia; Liu, Junyang; Ren, Xiancheng; Xu, Yun-Xiang*; Hong, Wenjing*, Modulation of charge transport through single-molecule bilactam junctions by tuning hydrogen bond, Chemical Communications, 2021, 57, 1935-1938

文章链接:Link

80. Lin, Luchun; Tang, Chun; Dong, Gang; Chen, Zhixin; Pan, Zhichao; Liu, Junyang*; Yang, Yang; Shi, Jia; Ji, Rongrong*; Hong, Wenjing*, Spectral clustering to analyse the hidden events in single-molecule break junctions, The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 3623-36730.

文章链接:Link

79.  Gao, Tengyang; Liu, Yuyan; Zhang, Xueqing; Bai, Jie*; Hong, Wenjing*, The preparation and application of microelectrode at the single molecule scale, Chemistry–An Asian Journal, 2021, 16, 253-260.

文章链接:Link

78. Zheng, Long.*; Tian, Jiaxin.; Zhang, Zepeng.; Guo, Jian.; Zhu, Hui.; Xie, Huixiang; He, Runze*; Hong, Wenjing*, Progress on pharmaceutical engineering of peptide-based drugs, CIESC Journal, 2021, 72, 3538-3550.

文章链接:Link

77. Zhang, Chengyang; Li, Ruihao; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*, High temporal resolution electrical characterization technology of single molecule devices, Chinese Science Bulletin, 2021, 66, 1115-1130.

文章链接:Link

76.  Shi, Jie; Jiang, Feng; Long, Shichuan; Lu, Zhixing.; Liu, Tianshuo.; Zheng, Haining; Shi, Jia; Yang, Yang.*; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-qun*, The influence of water on the charge transport through self-assembled monolayers junctions fabricated by EGaIn technique, Electrochim Acta, 2021, 398, 139304.

文章链接:Link

75. Zhu, Zhiyu.; Qu Hang; Chen, Yaorong; Zhang, Chengyang; Li, Ruihao; Zhao, Yu; Chen, Zhixin*; Liu, Junyang; Xiao, Zongyuan*; Hong, Wenjing*, Single-molecule conductance variations up to four orders of magnitudes via contacting electrodes with different anchoring sites, Journal of Materials Chemistry C, 2021, 45, 16192-16198.

文章链接:Link

74. Zhu, Yixuan; Tan, Zhibing; Hong, Wenjing*, Simultaneous electrical and mechanical characterization of single-molecule junctions using AFM-BJ technique, ACS Omega, 2021, 6, 30873-30888

文章链接Link

73.Chen, Yaorong; Huang, Longfeng; Chen, Hang; Chen, Zhixin; Zhang, Hewei; Xiao, Zongyuan*; Hong, Wenjing*, Towards responsive single‐molecule device, Chinese Journal of Chemistry, 2021, 39, 421-439

文章链接Link


2020

72. Tang, Chun#; Tang, Yongxiang#; Ye, Yiling; Yan, Zhewei; Chen, Zhixin; Chen, Lijue; Zhang, Longyi; Liu, Junyang; Shi, Jia; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing*, Identifying the conformational isomers of single-molecule cyclohexane at room temperature, Chem, 2020, 6, 2770-2781

文章链接:Link

Highlighted by Nature Review Chemistry

71. Zhao, Shiqiang#; Wu, Qingqing#; Pi, Jiuchan#; Liu, Junyang#; Zheng, Jueting; Hou, Songjun; Wei, Junying; Li, Ruihao; Sadegji, Hatef; Yang, Yang*; Shi, Jia; Chen, Zhaobin; Xiao, Zongyuan; Lambert, Colin J.*; Hong, Wenjing*, Cross-plane transport in a single-molecule two-dimensional van der Waals heterojunction, Science Advances, 2020, 6, eaba6714

文章链接:Link

Highlighted by Nature Electronics

70. Chen, Hongliang#; Zheng, Haining#; Hu, Chen#; Cai, Kang; Jiao, Yang; Zhang, Long; Jiang, Feng; Roy Indranil; Qiu, Yunyan; Shen, Dengke; Feng, Yuanning; Alsubaie, Fehaid M.; Guo, Hong*; Hong, Wenjing*; Stoddart, J. Fraser*, Giant conductance enhancement of intramolecular circuits through interchannel gating, Matter, 2020, 2, 378-389

文章链接:Link

69. Zhan, Chao#; Wang, Gan#; Yi, Jun#; Wei, Jun-Ying; Li, Zhi-Hao; Chen, Zhao-Bin; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-Qun*, Single-molecule plasmonic optical trapping, Matter, 2020, 3, 1350-1360

文章链接:Link

68. Tang, Yongxiang#; Zhou, Yu#; Zhou, Dahai#; Chen, Yaorong; Xiao, Zongyuan; Shi, Jia; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*, Electric Field-Induced Assembly in Single-Stacking Terphenyl Junctions, Journal of the American Chemical Society, 2020, 142, 19101-19109

文章链接:Link

67. Li, Xiaohui#; Wu, Qingqing#; Bai, Jie#; Hou, Songjun; Jiang, Wenlin; Tang, Chun; Song, Hang; Huang, Xiaojuan; Zheng, Jueting; Yang, Yang; Liu, Junyang; Hu, Yong; Shi, Jia; Liu, Zitong*; Lambert, Colin J.*; Zhang, Deqing*; Hong, Wenjing*, Structure-independent conductance of thiophene-based single-stacking junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 3280-3286

文章链接:Link

66. Soni, Saurabh; Ye, Gang; Zheng, Jueting; Zhang, Yanxi; Asyuda, Andika; Zharnikov, Michael; Hong, Wenjing*; Chiechi, Ryan C.*, Understanding the role of parallel pathways via in-situ switching of quantum interference in molecular tunneling junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 14308-14312

文章链接:Link

65. Tang, Chun; Zheng, Jueting; Ye, Yiling; Liu, Junyang; Chen, Lijue; Yan, Zhewei; Chen, Zhixin; Chen, Lichuan; Huang, Xiaoyan; Bai, Jie; Chen, Zhaobin; Shi, Jia; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing, Electric-field-induced connectivity switching in single-molecule junctions, iScience, 2020, 23, 100770

文章链接:Link

64. Zhuang, Xiaoyan; Zhang, Aihui; Qiu, Siyao; Tang, Chun; Zhao, Shiqiang; Li, Hongchun; Zhang, Yonghui; Wang, Yali; Wang, Binju; Fang, Baishan*; Hong, Wenjing*, Coenzyme coupling boosts charge transport through single bioactive enzyme junctions, iScience, 2020, 23, 101001

文章链接:Link

63. Yang, Wei-Yu; Zheng, Jueting; Zhang, Xia-Guang; Chen, Li-Chuan; Si, Yu; Huang, Fei-Zhou*; Hong, Wenjing*, Charge transport through a water-assisted hydrogen bond in single-molecule glutathione disulfide junctions, Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 481-486

文章链接:Link

62. Huang, Feifei; Li, Ruihao; Wang, Gan; Zheng, Jueting; Tang, Yongxiang; Liu, Junyang; Yang, Yang; Yao, Yuan*; Shi, Jia*; Hong, Wenjing*, Automatic classification of single-molecule charge transport data with an unsupervised machine-learning algorithm, Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22, 1674-1681

文章链接:Link

61. Zhang, Rui#; Xie, Huimin#; Cai, Shuning; Hu, Yong*; Liu, Guo-kun; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-qun*, Transfer-learning-based Raman spectra identification, Journal of Raman Spectroscopy, 2020, 51, 176-186

文章链接:Link

60. Duan, Ping#; Liu, Junyang#; Wang, Jin-Yun#; Qu, Kai; Cai, Shuning; Wang, Fei; Chen, Lichuan; Huang, Xiaoyan; Li, Ruihao; Shi, Jia; Zhang, Qian-Chong*; Hong, Wenjing*; Chen, Zhong-Ning*, Enhancing single-molecule conductance of platinum(II) complexes through synergistic aromaticity-assisted structural asymmetry, Science China Chemistry, 2020, 63, 467-474

文章链接:Link

59.  Baghernejad, Masoud#; Yang, Yang#; Al-Owaedi, Oday A.*; Aeschi, Yves; Zeng, Biaofeng; Abd Dawood, Zahra Murtada; Li, Xiaohui; Liu, Junyang; Shi, Jia; Decurtins, Silvio; Liu, Shi-Xia*; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*, Constructive quantum interference in single-molecule benzodichalcogenophene junctions, Chemistry - A European Journal, 2020, 26, 5264-5269.

文章链接:Link

58. Tang, Zheng#; Hou, Songjun#; Wu, Qingqing#; Tan, Zhibing#; Zheng, Jueting; Li, Ruihao; Liu, Junyang; Yang, Yang; Sadeghi, Hatef; Shi, Jia; Grace, Iain; Lambert, Colin J.*; Hong, Wenjing*, Solvent-molecule interaction induced gating of charge transport through single-molecule junctions, Science Bulletin, 2020, 65, 944-950

文章链接:Link

57. Meng, Miao#; Tang, Zheng#; Mallick, Suman#; Luo, Minghui; Tan, Zhibing; Liu, Jun-Yang; Shi, Jia; Yang, Yang; Liu, Chun Y.*; Hong, Wenjing*, Enhanced charge transport via d(δ)–p(π) conjugation in Mo2-integrated single-molecule junctions, Nanoscale, 2020, 12, 10320-10327

文章链接:Link

56. Chen, Hang#; Sangtarash, Sara#*; Li, Guopeng#; Gantenbein, Markus; Cao, Wenqiang; Alqorashi, Afaf; Liu, Junyang; Zhang, Chunquan; Zhang, Yulong; Chen, Lijue; Chen, Yaorong; Olsen, Gunnar; Sadeghi, Hatef; Bryce, Martin R.*; Lambert, Colin J.*; Hong, Wenjing*, Exploring the thermoelectric properties of oligo(phenylene-ethynylene) derivatives, Nanoscale, 2020, 12, 15150-15156

文章链接:Link

55. Chen, Li-Chuan; Zheng, Jueting; Liu, Junyang; Gong, Xiao-Ting; Chen, Zi-Zhen; Guo, Rui-Xue; Huang, Xiaoyan; Zhang, Yu-Peng; Zhang, Lei; Li, Ruihao; Shao, Xiangfeng*; Hong, Wenjing*; Zhang, Hao-Li*, Nonadditive transport in multi-channel single-molecule circuits, Small, 2020, 16, 2002808

文章链接:Link

54. Zeng, Biao-Feng; Wang, Gan; Qian, Qiao-Zan; Chen, Zhi-Xin; Zhang, Xia-Guang; Lu, Zhi-Xing; Zhao, Shi-Qiang; Feng, An-Ni; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing, Selective fabrication of single-molecule junctions by interface engineering, Small, 2020, 16, 2004720

文章链接:Link

53. Xie, Huimin; Xu, Xinghai; Li, Yuling.;Hong, Wenjing; Shi, Jia*, Model predictive control guided reinforcement learning control scheme, 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2020, 1-8

文章链接:Link

52. Song, Hang; Hu, Yong; Li, Xiaohui; Zhao, Shiqiang; Feng, Anni; Liu, Junyang; Yang, Yang; Hong, Wenjing*, Advances in the research on quantum interference effects in charge transport on a single-molecule scale, Journal of Xiamen University (Natural Science), 2020, 59, 892-904

文章链接:Link

51. Liu, Tianshuo; Long, Shichuan; Yao, Zhiyi; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, Progress of charge transport through self-assembled monolayers by employing eutectic gallium-indium technique, Chemical Journal of Chinese Universities, 2020, 41, 2629-2637

文章链接:Link

2019

50. Bai, Jie#; Daaoub, Abdalghani#; Sangtarash, Sara#; Li, Xiaohui#; Tang, Yongxiang; Zou, Qi; Sadeghi, Hatef; Liu, Shuai; Huang, Xiaojuan; Tan, Zhibing; Liu, Junyang; Yang, Yang; Shi, Jia; Mészáros, Gábor; Chen, Wenbo*; Lambert, Colin*; Hong, Wenjing*, Anti-resonance features of destructive quantum interference in single-molecule thiophene junctions achieved by electrochemical gating, Nature Materials, 2019, 18, 364-369

文章链接:Link

媒体报道: 国家自然科学基金委

49. Liu, Junyang; Huang, Xiaoyan; Wang, Fei; Hong, Wenjing*, Quantum interference effects in charge transport through single-molecule junctions: detection, manipulation and application, Accounts of Chemical Research, 2019, 52, 151-160

文章链接:Link

48. Liu, Junyang; Zhao, Xiaotao; Zheng, Jueting; Huang, Xiaoyan; Tang, Yongxiang; Wang, Fei; Li, Ruihao; Pi, Jiuchan; Huang, Cancan; Wang, Lin; Yang, Yang*; Shi, Jia; Mao, Bing-Wei; Tian, Zhong-Qun; Bryce, Martin R.*; Hong, Wenjing*, Transition from tunneling leakage current to molecular tunneling in single-molecule junctions, Chem, 2019, 5, 390-401

文章链接:Link

媒体报道: 国家自然科学基金委

47. Tan, Zhibing#; Zhang, Dan#; Tian, Han-Rui#; Wu, Qingqing#; Hou, Songjun; Pi, Jiuchan; Sadeghi, Hatef; Tang, Zheng; Yang, Yang; Liu, Junyang; Tan, Yuan-Zhi; Chen, Zhao-Bin; Shi, Jia; Xiao, Zongyuan*; Lambert, Colin*; Xie, Su-Yuan*; Hong, Wenjing*, Atomically defined angstrom-scale all-carbon junctions, Nature Communications, 2019, 10, 1748

文章链接:Link

媒体报道: 国家自然科学基金委, 科技日报(Digital Paper)

46. Zheng, Haining#; Hou, Songjun#; Xin, Chenguang#; Wu, Qingqing; Jiang, Feng; Tan, Zhibing; Zhou, Xin; Lin, Luchun; He, Wenxiang; Li, Qingmin; Zheng, Jueting; Zhang, Longyi; Liu, Junyang; Yang, Yang; Shi, Jia; Zhang, Xiaodan; Zhao, Ying; Li, Yuelong*; Lambert, Colin*; Hong, Wenjing*, Room-temperature quantum interference in single perovskite quantum dot junctions, Nature Communications, 2019, 10, 5458

文章链接:Link.

45. Huang, Xiaoyan#; Tang, Chun#; Li, Jieqiong#; Chen, Li-Chuan#; Zheng, Jueting; Zhang, Pei; Le, Jiabo; Li, Ruihao; Li, Xiaohui; Liu, Junyang*; Yang, Yang; Shi, Jia; Chen, Zhaobin; Bai, Mindong; Zhang, Hao-Li; Xia, Haiping; Cheng, Jun*; Tian, Zhong-Qun; Hong, Wenjing*, Electric-field-induced selective catalysis of single-molecule reaction, Science Advances, 2019, 5, eaaw3072

文章链接:Link

媒体报道: CHEMISTRYWORLD, 科技日报(Digital Paper)

44. Cai, Shuning#; Deng, Wenting#; Huang, Feifei; Chen, Lijue; Tang, Chun; He, Wenxiang; Long, Shichuan; Li, Ruihao; Tan, Zhibing; Liu, Junyang; Shi, Jia; Liu, Zitong*; Xiao, Zongyuan*; Zhang, Deqing*; Hong, Wenjing*, Light-driven reversible intermolecular proton transfer at single-molecule junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 3829-3833

文章链接:Link

43. Tang, Chun; Chen, Lijue; Zhang, Longyi; Chen, Zhixin; Li, Guopeng; Yan, Zhewei; Lin, Luchun; Liu, Junyang; Huang, Longfeng; Ye, Yiling; Hua, Yuhui; Shi, Jia; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing*, Multicenter-bond-based quantum interference in charge transport through single-molecule carborane junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 10601-10605

文章链接:Link

42. Zhan, Chao#; Wang, Gan#; Zhang, Xia-Guang; Li, Zhi-Hao; Wei, Jun-Ying; Si, Yu; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-Qun, Single-molecule measurement of adsorption free energy at the solid-liqud interface, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 14534-14538

文章链接:Link

41. Jiang, Feng; Trupp, Douglas I.; Algethami, Norah; Zheng, Haining; He, Wenxiang; Alqorashi, Afaf; Zhu, Chenxu; Tang, Chun; Li, Ruihao; Liu, Junyang; Sadeghi, Hatef; Shi, Jia; Davidson, Ross; Korb, Marcus; Sobolev, Alexandre N.; Naher, Masnun; Sangtarash, Sara*; Low, Paul J.*; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*, Turning the tap: conformational control of quantum interference to modulate single-molecule conductance, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 18987-18993

文章链接:Link

40. Chen, Zhixin#; Chen, Lijue#; Liu, Jiangpeng; Li, Ruihao; Tang, Chun; Hua, Yuhui; Chen, Lichuan; Shi, Jia; Yang, Yang; Liu, Junyang; Zheng, Jueting; Chen, Lina; Cao, Jiankang; Chen, Hang; Xia, Haiping*; Hong, Wenjing*, Modularized tuning of charge transport through highly twisted and localized single-molecule junctions, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 3453-3458

文章链接:Link

39. Gantenbein, Markus#; Li, Xiaohui#; Sangtarash, Sara#*; Bai, Jie; Olsen, Gunnar; Alqorashi, Afaf; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Bryce, Martin R.*, Exploring antiaromaticity in single-molecule junctions formed from biphenylene derivatives, Nanoscale, 2019, 11, 20659-20666

文章链接:Link

38. Yao, Ming-Shui#; Cao, Lin-An#; Tang, Yong-Xiang; Wang, Guan-E; Liu, Rui-Heng; Kumar, P. Naresh; Wu, Guo-Dong; Deng, Wei-Hua; Hong, Wen-Jing*; Xu, Gang*, Gas transport regulation in a MO/MOF interface for enhanced selective gas detection, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 18397-18403

文章链接:Link

37. Yan, Guihua; Feng, Yunchao; Gao, Zhebang; Zeng, Xianhai*; Hong, Wenjing; Liu, Wenjie; Sun, Yong; Tang, Xing; Lei, Tingzhou; Lin, Lu*, Stable and biocompatible cellulose-based CaCO3 microspheres for tunable pH-responsive drug delivery, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, 7, 19824-19831

文章链接:Link

36. Duan, Ping#; Liu, Junyang#; Wang, Jin-Yun; Chen, Lichuan; Wang, Fei; Zhang, Qian-Chong*; Hong, Wenjing*; Chen, Zhong-Ning*, Modulation of the conductance in platinum(II) bis(acetylide) molecules through “gating” metal ions, Journal of Materials Chemistry C, 2019, 7, 7259-7266

文章链接:Link

35. Li, Xiaohui; Tan, Zhibing; Huang, Xiaojuan; Bai, Jie; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*, Experimental investigation of quantum interference in the charge transport through molecular architectures, Journal of Materials Chemistry C, 2019, 7, 12790-12808 (invited)

文章链接:Link

34. Jiang, Wei; Yang, Ruonan; Lin, Peng; Hong, Wenjing*; Fang, Baishan*, Bioinspired genetic engineering of supramolecular assembled formate dehydrogenase with enhanced biocatalysis activities, Journal of Biotechnology, 2019, 292, 50-56

文章链接:Link

33. Wu, Di#; Zheng, Jueting#; Xu, Chenyong; Kang, Dawei*; Hong, Wenjing*; Duan, Zheng*; Mathey, François*, Phosphindole fused pyrrolo [3, 2-b] pyrroles: new single-molecule junction for charge transport, Dalton Transactions, 2019, 48, 6347-6352

文章链接:Link

32. Pan, Zhi-Chao; Li, Jin; Chen, Lijue; Tang, Yongxiang; Shi, Jia; Liu, Junyang*; Liao, Jie-Lou*; Hong, Wenjing*, Analytical modeling of the junction evolution in single-molecule break junctions: towards quantitative characterization of the time-dependent process, Science China Chemistry, 2019, 1245-1256

文章链接:Link

31. Yang, Wei-yu; Lei, Zhi-chao; Hong, Wenjing*; Huang, Fei-zhou*, Advances in charge transport through DNA molecular junction by employing electrodes pair with nanometer-sized separation, Acta Chimica Sinica, 2019, 77, 951-963

文章链接:Link

30. Zheng, Haining#; Jiang, Feng#; He, Runze; Yang, Yang; Shi, Jia; Hong, Wenjing*, Charge transport through peptides in single‐molecule electrical measurements, Chinese Journal of Chemistry, 2019, 37, 1083-1096 (invited)

文章链接:Link

29. Wang, Gan; Zeng, Biao-Feng; Zhao, Shi-Qiang; Qian, Qiao-Zan; Hong, Wenjing; Yang, Yang*, Application of electrochemistry to single-molecule junctions: from construction to modulation. Science China Chemistry, 2019, 62, 1333-1345

文章链接:Link

28. Yu, Peikai; Feng, Anni; Zhao, Shiqiang; Wei, Junying; Yang, Yang*; Shi, Jia; Hong, Wenjing*, Recent progress of break junction technique in single-molecule reaction chemistryActa Physico-Chimica Sinica, 2019, 35, 829-839  (invited)

文章链接:Link

2018

27. Zhang, Yu-Peng#; Chen, Li-Chuan#; Zhang, Ze-Qi; Cao, Jing-Jing; Tang, Chun; Liu, Junyang; Duan, Lin-Lin; Huo, Yong; Shao, Xiangfeng; Hong, Wenjing*; Zhang, Hao-Li*, Distinguishing diketopyrrolopyrrole isomers in single- molecule junctions via reversible stimuli-responsive quantum interference, Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 6531-6535

文章链接:Link

26. Zheng, Jueting#; Liu, Junyang#; Zhuo, Yijing; Li, Ruihao; Jin, Xi; Yang, Yang*; Chen, Zhao-Bin; Shi, Jia; Xiao, Zongyuan; Hong, Wenjing*; Tian, Zhong-qun, Electrical and SERS detection of disulfide-mediated dimerization in single-molecule benzene-1,4-dithiol junctions, Chemical Science, 2018, 9, 5033-5038

文章链接:Link

25. Wang, Zishen#; Zhang, Qin'e#; Long, Shichuan; Luo, Yangxi; Yu, Peikai; Tan, Zhibing; Bai, Jie; Qu, Baihua; Yang, Yang*; Shi, Jia; Zhou, Hua; Xiao, Zong-Yuan; Hong, Wenjing*; Bai, Hua*, Three-dimensional printing of polyaniline/reduced graphene oxide composite for high-performance planar supercapacitor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 10437-10444

文章链接:Link

24. Liu, Xunshan#; Li, Xiaohui#; Sangtarash, Sara#*; Sadeghi, Hatef; Decurtins, Silvio; Häner, Robert; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Liu, Shi-Xia*, Probing Lewis acid–base interactions in single-molecule junctions, Nanoscale, 2018, 10, 18131-18134

文章链接:Link

23. Yang, Yang#; Gantenbein, Markus#; Alqorashi, Afaf#; Wei, Junying; Sangtarash, Sara; Hu, Duan; Sadeghi, Hatef; Zhang, Rui; Pi, Jiuchan; Chen, Lichuan; Huang, Xiaoyan; Li, Ruihao; Liu, Junyang; Shi, Jia; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Bryce, Martin R.*, Heteroatom-induced molecular asymmetry tunes quantum interference in charge transport through single-molecule junctions, The Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122, 14965-14970

文章链接:Link

22. Luo, Yangxi; Zhang, Qin'e; Hong, Wenjing; Xiao, Zongyuan*; Bai, Hua*, A high-performance electrochemical supercapacitor based on a polyaniline/reduced graphene oxide electrode and a copper(ii) ion active electrolyte, Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20, 131-136

文章链接:Link

21. Yang, Guogang; Wu, Hao; Wei, Junying; Zheng, Jueting; Chen, Zhaobin; Liu, Junyang*; Shi, Jia; Yang, Yang*; Hong, Wenjing*, Quantum interference effect in the charge transport through single-molecule benzene dithiol junction at room temperature: an experimental investigation, Chinese Chemical Letters, 2018, 29, 147-150. (Invited by Prof. Xu Hou)

文章链接:Link

20. Chen, Lijue#; Feng, Anni#; Wang, Maoning#; Liu, Junyang; Hong, Wenjing*; Guo, Xuefeng*; Xiang, Dong*, Towards single-molecule optoelectronic devices, Science China Chemistry (invited),  2018, 61, 1368-1384

文章链接:Link

19. Yang, Yang; Hong, Wenjing*, An important step towards single-molecule reaction dynamics, Science China Chemistry, 2018, 61, 761-762

文章链接:Link


2017

18. Huang, Cancan; Jevric, Martyn; Borges, Anders; Olsen, Stine T.; Hamill, Joseph M.; Zheng, Jue-Ting; Yang, Yang; Rudnev, Alexander; Baghernejad, Masoud; Broekmann, Peter; Petersen, Anne Ugleholdt; Wandlowski, Thomas; Mikkelsen, Kurt V.*; Solomon, Gemma C.*; Nielsen, Mogens Brøndsted*; Hong, Wenjing*, Single-molecule detection of dihydroazulene photo-thermal reaction using break junction technique, Nature Communications, 2017, 8, 15436

文章链接:Link

17. Li, Ruihao#; Lu, Zhengyu#; Cai, Yuanting; Jiang, Feng; Tang, Chun; Chen, Zhixin; Zheng, Jueting; Pi, Jiuchan; Zhang, Rui; Liu, Junyang; Chen, Zhao-Bin; Yang, Yang; Shi, Jia; Hong, Wenjing*; Xia, Haiping*, Switching of charge transport pathways via delocalization changes in single-molecule metallacycles junctions, Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 14344-14347

文章链接:Link

16. Liu, Junyang#; Zhao, Xiaotao#; Al-Galiby, Qusiy#; Huang, Xiaoyan; Zheng, Jueting; Li, Ruihao; Huang, Cancan; Yang, Yang; Shi, Jia; Manrique, Zsolt David; Lambert, Colin J.*; Bryce, Martin R.*; Hong, Wenjing*, Radical enhanced charge transport in single-molecule phenothiazine electrical junctions, Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 13061-13065

文章链接:Link

15. Liu, Xunshan#; Sangtarash, Sara#*; Reber, David#; Zhang, Dan#; Sadeghi, Hatef; Shi, Jia; Xiao, Zong-Yuan; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin J.*; Liu, Shi-Xia*, Gating of quantum interference in molecular junctions by heteroatom substitution, Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 173-176. (ESI highly cited paper)

文章链接:Link

14. Yang, Guogang#; Sangtarash, Sara#; Liu, Zitong*; Li, Xiaohui; Sadeghi, Hatef; Tan, Zhibing; Li, Ruihao; Zheng, Jueting; Dong, Xiaobiao; Liu, Junyang; Yang, Yang; Shi, Jia; Xiao, Zongyuan; Zhang, Guanxin; Lambert, Colin*; Hong, Wenjing*; Zhang, Deqing*, Protonation tuning of quantum interference in azulene-type single-molecule junctions, Chemical Science, 2017, 8, 7505-7509

文章链接:Link

13. Li, Xiaohui; Hu, Duan; Tan, Zhibing; Bai, Jie; Xiao, Zongyuan; Yang, Yang*; Shi, Jia*; Hong, Wenjing*, Supramolecular systems and chemical reactions in single-molecule break junctions, Topics in Current Chemistry, 2017, 375, 42. (invited by Prof. Xuefeng Guo)

文章链接:Link

12. Gantenbein, Markus#; Wang, Lin#; Al-jobory, Alaa A.#; Ismael, Ali K.; Lambert, Colin J.*; Hong, Wenjing*; Bryce, Martin R.*, Quantum interference and heteroaromaticity of para- and meta-linked bridged biphenyl units in single molecular conductance measurements, Scientific Report, 2017, 7, 1794

文章链接;Link

11. Seth, Charu#; Kaliginedi, Veerabhadrarao#*; Suravarapu, Sankarrao; Reber, David; Hong, Wenjing; Wandlowski, Thomas; Lafole, Frédéric; Broekmann, Peter; Royal, Guy*; Venkatramani, Ravindra*, Conductance in a bis-terpyridine based single molecular breadboard circuit, Chemical Science, 2017, 8, 1576-1591

文章链接:Link

10. O'Driscoll, Luke J.#; Hamill, Joseph M.#*; Grace, Iain; Nielsen, Bodil W.; Almutib, Eman; Fu, Yongchun; Hong, Wenjing; Lambert, Colin J.*; Jeppesen, Jan O.*, Electrochemical control of the single molecule conductance of a conjugated bis(pyrrolo)tetrathiafulvalene based molecular switch, Chemical Science, 2017, 8, 6123-6130

文章链接:Link

9 . He, Runze#; Bonaventura, Ivan Di#; Visini, Ricardo; Gan, Bee-Ha; Fu, Yongchun; Probst, Daniel; Lüscher, Alexandre; Köhler, Thilo; Delden, Christian van; Stocker, Achim; Hong, Wenjing; Darbre, Tamis; Reymond, Jean-Louis*, Design, crystal structure and atomic force microscopy study of thioether ligated D,L-cyclic antimicrobial peptides against multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa, Chemical Science, 2017, 8, 7464-7475

文章链接:Link

8 . Yang, Yang#; Liu, Junyang#; Zheng, Jueting; Lu, Miao; Shi, Jia; Hong, Wenjing; Yang, Fangzu*; Tian, Zhongqun*, Promising electroplating solution for facile fabrication of Cu quantum point contacts, Nano Research, 2017, 10, 3314-3323

文章链接:Link

7 . Feng, Anni; Bai, Jie; Shao, Wenyao; Hong, Wenjing; Tian Zhong-Qun*; Xiao Zongyuan*, Surfactant-free Pd–Fe nanoparticles supported on reduced graphene oxide as nanocatalyst for formic acid oxidation, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42, 15196-15202

文章链接:Link

6 . Zhang, Jingyi; Feng, Anni; Bai, Jie; Tan, Zhibing; Shao, Wenyao; Yang, Yang; Hong, Wenjing;Xiao, Zongyuan*, One-pot synthesis of hierarchical flower-like Pd-Cu alloy support on graphene towards ethanol oxidation, Nanoscale Research Letters, 2017, 12, 521

文章链接:Link

5 . ebera, Jakub#; Kolivoška, Viliam#; Valášek, Michal; Gasior, Jindřich; Sokolová, Romana; Mészáros, Gábor; Hong, Wenjing; Mayor, Marcel*; Hromadová, Magdaléna*, Tuning charge transport properties of asymmetric molecular junctions, The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 12885-12894

文章链接:Link

2016

4 . Wang, Lin#; Gong, Zhong-Liang#; Li, Shu-Ying; Hong, Wenjing*; Zhong, Yu-Wu*; Wang, Dong*; Wan, Li-Jun, Molecular conductance through a quadruple-hydrogen-bond-bridged supramolecular junction, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 12393-12397

文章链接:Link

3 . Manrique, David Zsolt*; Al-Galiby, Qusiy; Hong, Wenjing; Lambert, Colin J.* A new approach to materials discovery for electronic and thermoelectric properties of single-molecule junctions, Nano Letters, 2016, 16, 1308-1316

文章链接:Link

2 . Zheng, Jue-Ting#; Yan, Run-Wen#; Tian, Jing-Hua; Liu, Jun-Yang; Pei, Lin-Qi; Wu, De-Yin; Dai, Ke; Yang, Yang*; Jin, Shan*; Hong, Wenjing; Tian, Zhong-Qun, Electrochemically assisted mechanically controllable break junction studies on the stacking configurations of oligo(phenylene ethynylene)s molecular junctions, Electrochimical Acta, 2016, 200, 268-275

文章链接:Link

2015

1 . Li, Yonghai#; Baghernejad, Masoud#; Qusiy, Al-Galiby#; Manrique, David Zsolt#; Zhang, Guanxin; Hamill, Joseph; Fu, Yongchun; Broekmann, Peter; Hong, Wenjing*; Wandlowski, Thomas; Zhang, Deqing*; Lambert, Colin*, Three states single-molecule naphthalenediimide switch: integration of pendant redox unit for conductance tuning, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 13586-13589

文章链接:Link

Publications of Prof. Wenjing Hong prior to Xiamen Univ.

30. Huang, Cancan#; Chen, Songjie#; Ørnsø, Kristian Baruël; Reber, David; Baghernejad, Masoud; Fu, Yongchun; Wandlowski, Thomas; Decurtins, Silvio; Hong, Wenjing*; Thygesen, Kristian Sommer*; Liu, Shi-Xia*, Controlling electrical conductance through a π-conjugated cruciform molecule via selective anchoring to gold electrodes, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 14304-14307

文章链接:Link

29. Fu, Yongchun#; Chen, Songjie#; Kuzume, Akiyoshi; Rudnev, Alexander; Huang, Cancan; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Baghernejad, Masoud; Hong, Wenjing*; Wandlowski, Thomas; Decurtins, Silvio; Liu, Shi-Xia*, Exploitation of desilylation chemistry in tailor-made functionalization on diverse surfaces, Nature Communications, 2015, 6, 6403

文章链接:Link

28. Manrique, David Zsolt#; Huang, Cancan#; Baghernejad, Masoud#; Zhao, Xiaotao#; Al-Owaedi, Oday A.#; Sadeghi, Hatef; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Hong , Wenjing*; Gulcur, Murat; Wandlowski, Thomas; Bryce, Martin R.*; Lambert, Colin J.*, A quantum circuit rule for interference effects in single-molecule electrical junctions, Nature Communications, 2015, 6, 6389

文章链接:Link

27. Huang, Cancan; Rudnev, Alexander V.; Hong, Wenjing*; Wandlowski, Thomas, Break junction under electrochemical gating: testbed for single-molecule electronics, Chemical Society Reviews, 2015, 44, 889-901 (invited review)

文章链接:Link

26. Sangtarash, Sara#*; Huang, Cancan#; Sadeghi, Hatef#; Sorohhov, Gleb; Hauser, Jürg; Wandlowski, Thomas; Hong, Wenjing*; Decurtins, Silvio; Liu, Shi-Xia*; Lambert, Colin J.*, Searching the hearts of graphene-like molecules for simplicity, sensitivity, and logic, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 11425-11431

文章链接:Link

25. Geng, Yan#; Sangtarash, Sara#*; Huang, Cancan#; Sadeghi, Hatef#; Fu, Yongchun; Hong, Wenjing*; Wandlowski, Thomas; Decurtins, Silvio; Lambert, Colin J.*; Liu, Shi-Xia*, Magic ratios for connectivity-driven electrical conductance of graphene-like molecules, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 4469-4476

文章链接:Link

24. Li, Jian-Feng*; Zhang, Yue-Jiao; Rudnev, Alexander V.; Anema, Jason R.; Li, Song-Bo; Hong, Wen-Jing; Rajapandiyan, Panneerselvam; Lipkowski, Jacek; Wandlowski, Thomas; Tian, Zhong-Qun, Electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: correlating structural information and adsorption processes of pyridine at the Au(hkl) single crystal/solution interface, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 2400-2408

文章链接:Link

23. Moreno-García, Pavel*; Rosa, Andrea La*; Kolivośka, Viliam*; Bermejo, Daniel; Hong, Wenjing; Yoshida, Koji; Baghernejad, Masoud; Filippone, Salvatore; Broekmann, Peter; Wandlowski, Thomas; Martín, Nazario*, Charge transport in C60-based dumbbell-type molecules: mechanically induced switching between two distinct conductance states, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 2318-2327

文章链接:Link

2014

22. Baghernejad, Masoud#; Zhao, Xiaotao#; Ørnsø, Kristian Baruël#; Füeg, Michael; Moreno-García, Pavel; Rudnev, Alexander V.; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Vesztergom, Soma; Huang, Cancan; Hong, Wenjing*; Broekmann, Peter; Wandlowski, Thomas; Thygesen, Kristian S.*; Bryce, Martin R.*, Electrochemical control of single-molecule conductance by Fermi-level tuning and conjugation switching, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 17922-17925

文章链接:Link

21. Kaliginedi, Veerabhadrarao*; Rudnev, Alexander V.; Moreno-García, Pavel; Baghernejad, Masoud; Huang, Cancan; Hong, Wenjing*; Wandlowski, Thomas, Promising anchoring groups for single-molecule conductance measurements, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 23529-23539 (invited perspective)

文章链接:Link

20. Baghernejad, Masoud#; Manrique, David Zsolt#; David Zsolt; Li, Chen; Pope, Thomas; Zhumaev, Ulmas; Pobelov, Ilya; Moreno-García, Pavel; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Huang, Cancan; Hong, Wenjing*; Lambert, Colin*; Wandlowski, Thomas, Highly-effective gating of single-molecule junctions: an electrochemical approach, Chemical Communications, 2014, 50, 15975-15978

文章链接:Link

19. Kolivoška, V.*; Mohos, M.; Pobelov, I. V.; Rohrbach, S.; Yoshida, K.; Hong, W.; Fu, Y.; Moreno-García, P.; Mészáros, G.; Broekmann, P.; Hromadová, M.; Sokolová, R.; Valášek, M. and Wandlowski, T., Electrochemical control of a non-covalent binding between ferrocene and beta-cyclodextrin, Chemical Communications, 2014, 50, 11757-11759

文章链接:Link

18. Gulcur, Murat; Moreno-García, Pavel; Zhao, Xiaotao; Baghernejad, Masoud; Batsanov, Andrei S.; Hong, Wenjing; Bryce, Martin R.*; Wandlowski, Thomas*, The synthesis of functionalised diaryltetraynes and their transport properties in single-molecule junctions, Chemistry – A European Journal, 2014, 20, 4653-4660

文章链接:Link

PhD studies in University of Bern

2013

17. Zhao, Xiaotao; Huang, Cancan; Gulcur, Murat; Batsanov, Andrei S.; Baghernejad, Masoud; Hong, Wenjing; Bryce, Martin R.*; Wandlowski, Thomas*, Oligo(aryleneethynylene)s with terminal pyridyl groups: synthesis and length dependence of the tunneling-to-hopping transition of single-molecule conductances, Chemistry of Materials, 2013, 25, 4340-4347

文章链接:Link

16. Kolivoska, Viliam#; Moreno-García, Pavel#; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Hong, Wenjing; Mayor, Marcel; Weibel, Nicolas; Wandlowski, Thomas*, Electron transport through catechol-functionalized molecular rods, Electrochimica Acta, 2013, 110, 709-717

文章链接:Link

15. Wu, Yexian*; Hong, Wenjing; Akiyama, Terunobu; Gautsch, Sebastian; Kolivoska, Viliam; Wandlowski, Thomas; de Rooij, Nico F., Batch fabrication of gold-gold nanogaps by E-beam lithography and electrochemical deposition, Nanotechnology, 2013, 24, 235302

文章链接:Link

14. Li, Chen; Stepanenko, Vladimir; Lin, Mei-Jin; Hong, Wenjing; Würthner, Frank*; Wandlowski, Thomas*, Charge transport through perylene bisimide molecular junctions: an electrochemical approach, Physica Status Solidi (b), 2013, 250, 2458-2467

文章链接:Link

13. Moreno-García, Pavel#; Gulcur, Murat#; Manrique, David Zsolt#; Pope, Thomas#; Hong, Wenjing; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Huang, Cancan; Batsanov, Andrei S.; Bryce, Martin R.*; Lambert, Colin*; Wandlowski, Thomas*, Single-molecule conductance of functionalized oligoynes: length dependence and junction evolution, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 12228-12240

文章链接:Link

12. Roldan, Diego; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Cobo, Saioa; Kolivoska, Viliam; Bucher, Christophe; Hong, Wenjing; Royal, Guy*; Wandlowski, Thomas*, Charge transport in photoswitchable dimethyldihydropyrene-type single-molecule junctions, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 5974-5977

文章链接:Link

2012

11. Hong, Wenjing; Li, Hui; Liu, Shi-Xia*; Fu, Yongchun; Li, Jianfeng; Kaliginedi, Veerabhadrarao; Decurtins, Silvio; Wandlowski, Thomas*, Trimethylsilyl-terminated oligo(phenylene ethynylene)s: an approach to single-molecule junctions with covalent Au–C σ-bonds, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 19425-19431 (Highlighted in Chimia)

文章链接:Link

10. Hong, Wenjing; Manrique, David Zsolt; Moreno-García, Pavel; Gulcur, Murat; Mishchenko, Artem; Lambert, Colin J.*; Bryce, Martin R.*; Wandlowski, Thomas*, Single molecular conductance of tolanes: experimental and theoretical study on the junction evolution dependent on the anchoring group, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 2292-2304  (Featured as JACS Spotlight)

文章链接:Link

9. Kaliginedi, Veerabhadrarao; Moreno-García, Pavel#; Valkenier, Hennie#; Hong, Wenjing#; García-Suárez, Víctor M.; Buiter, Petra; Otten, Jelmer L. H.; Hummelen, Jan C.*; Lambert, Colin J.*; Wandlowski, Thomas*, Correlations between molecular structure and single-junction conductance: a case study with oligo(phenylene-ethynylene)-type wires, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 5262-5275

文章链接:Link

2011

8. Hong, Wenjing; Valkenier, Hennie; Mészáros, Gábor; Manrique, David Zsolt; Mishchenko, Artem; Putz, Alexander; Moreno-García, Pavel; Lambert, Colin J.; Hummelen, Jan C.; Wandlowski, Thomas*, An MCBJ case study: the influence of π-conjugation on the single molecular conductance at a solid/liquid interface, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2011, 2, 699-713 (invited, Top 5 most cited paper of the journal)

文章链接:Link

Master studies in Tsinghua Univ.

2010

7. Hong, Wenjing; Bai, Hua; Xu, Yuxi; Yao, Zhiyi; Gu, Zhongze; Shi, Gaoquan*, Preparation of gold nanoparticle/graphene composites with controlled weight contents and their application in biosensors, The Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114, 1822-1826 (Most cited paper in Journal of Physical Chemistry C 2010.4-2012.4, 246 citations)

文章链接:Link

2009

6. Xu, Yuxi; Hong, Wenjing; Bai, Hua; Li, Chun; Shi, Gaoquan*, Strong and ductile poly(vinyl alcohol) /graphene oxide composite films with a layered structure, Carbon, 2009, 47, 3538-3543

文章链接:Link

5. Chen, Youqiang; Bai, Hua; Hong, Wenjing; Shi, Gaoquan.*, Fluorescence detection of mercury ions in aqueous media with the complex of a cationic oligopyrene derivative and oligothymine, Analyst, 2009, 134, 2081-2086

文章链接:Link

4. Yao Zhiyi; Feng, Xueling; Hong, Wenjing; Li, Chun*; Shi, Gaoquan*, A simple approach for the discrimination of nucleotides based on a water-soluble polythiophene derivative, Chemical Communications, 2009, 31, 4696-4698

文章链接:Link

3. Xu, Yuxi; Zhao, Lu; Bai, Hua; Hong, Wenjing; Li, Chun; Shi, Gaoquan*, Chemically converted graphene induced molecular flattening of 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridinio)porphyrin and its application for optical detection of cadmium(Ⅱ) ions, Journal of the American Chemical Society, 2009, 131, 13490-13497

文章链接:Link

2008

2. Hong, Wenjing; Xu, Yuxi; Lu, Gewu; Li, Chun; Shi, Gaoquan*, Transparent graphene/PEDOT-PSS composite films as counter electrodes of dye-sensitized solar cells, Electrochemistry Communications, 2008, 10, 1555-1558. (Most cited paper on Electrochemistry Communications in 2011, 503 citations)

文章链接:Link

1. Lu, Gewu; Hong, Wenjing; Tong, Lei; Bai, Hua; Wei, Yen; Shi, Gaoquan*, Drying enhanced adhesion of polythiophene nanotubule arrays on smooth surfaces, ACS Nano, 2008, 2, 2342-2348

文章链接:Link

* Corresponding 通讯作者 # With equal contribution 并列第一作者